top of page

צוואה

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו.

עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים) את כל עזבונו, חלק יחסי מכל עזבונו, נכס מסוים מנכסי עיזבונו או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה").

ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו.

מהן יתרונות הצוואה?

 • אדם יכול להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

 • המצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו וזאת באמצעות צוואה מוסרית - לצוואה זו אין תוקף משפטי מחייב.

מהם המקרים בהם רצוי במיוחד לערוך צוואה?

 • משפחות חד הוריות, בני זוג גרושים או פרודים.

 • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

 • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.

 • ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

 • זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש, לאחר מותו של המצווה.

 • פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

מי רשאי לערוך צוואה?

ככלל, כל אדם רשאי לערוך צוואה.

עם זאת, קיימים מקרים יוצאים מן הכלל שבהם הצוואה תהיה בטלה ובהם:

 • קטין, כלומר מי שלא מלאו לו 18 שנים.

 • מי שהוכרז פסול דין.

 • אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה. הכוונה היא לאדם שבשל חוסר צלילות הדעת, מחלה או פגיעה כלשהי אינו מסוגל להבין או להיות מודע למשמעות של עריכת צוואה.

אם המצווה חושש כי עלולים לטעון שלא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה (כדוגמת: גיל מתקדם, מחלה או טיפולים), רצוי שיפנה, סמוך למועד עריכת הצוואה, לקבלת חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו לצוות.

מהם סוגי הצוואות?

בחוק הירושה נקבעו הדרכים האפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב.

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה למצווה בהתאם לתנאים הנדרשים בחוק.

 סוגי הצוואות הקיימים והתנאים להם הם:

1. צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד (סעיף 19 לחוק הירושה) היא צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה.

צוואה מסוג זה ניתן לערוך ללא עדים או עורך דין.

עם זאת, בשל היעדרם של עדים לעריכת הצוואה, יותר קל למי שאינו שבע רצון ממנה, לנסות לערער עליה ועל כשירותו של המצווה וההשפעה על המצווה בעת עריכת הצוואה.

הצוואה כולה צריכה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה ואין להדפיס אותה במחשב. כתב היד חייב להיות של המצווה בלבד ולא של אף אדם אחר.

על הצוואה יש לציין את התאריך שבו נכתבה, בכתב ידו של המצווה. כתיבת התאריך נדרשת מפני שרק הצוואה האחרונה תקפה.

בנוסף, על הצוואה צריכה להופיע חתימתו של המצווה בכתב ידו.

2. צוואה בעדים

צוואה בעדים (סעיף 20 לחוק הירושה) היא צוואה הנערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה (כותב הצוואה) קבע כי הם העדים לצוואתו ("עדי קיום).

העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה.

ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין, בדומה לצוואה בכתב יד' ויש צורך רק בחתימת שני העדים.

נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה .

על העד לעמוד בכל התנאים הבאים:

א.  העד מעל גיל 18.

ב.  העד לא הוכרז פסול דין.

ג.  העד או בן/בת זוגו אינם נהנים מהצוואה והמצווה לא ציווה להם שום דבר במסגרת הצוואה (אם המצווה ציווה דבר מה לאדם ששימש כעד לצוואה או לבן/בת זוגו של העד, ההוראה בצוואה לטובת העד או בן/בת זוגו- בטלה).

 

הצוואה חייבת להיות כתובה בכתב יד או מודפסת ויש לכתוב את התאריך בו נעשתה.

 

על המצווה להצהיר בפני שני עדים כי הצוואה המונחת בפניו, עליה הוא עומד לחתום, היא אכן צוואתו.

 

לאחר ההצהרה ובאותו מעמד חותם המצווה על הצוואה בכתב ידו בפני שני העדים ועל העדים לאשר באותו המעמד, כי המצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם בפניהם על הצוואה.

 

אישור העדים צריך להיות בכתב וחתום בכתב ידם על גבי הצוואה.

 

רצוי לחתום על כל אחד מדפי הצוואה וכן לחתום ליד כל תיקון, ככל ונעשה.

 

3. צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות (סעיף 22 לחוק הירושה) היא צוואה המוגשת לגורם משפטי רשמי או נערכת באמצעותו (נוטריון, בית משפט וכיו"ב).

הדרכים לעריכת צוואה בפני רשות הן באמצעות אמירת דברי הצוואה בעל פה, על ידי המצווה עצמו, בפני נציג הרשות או הגשת הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי נציג הרשות.

המצווה (ורק הוא) יאמר לנציג הרשות את צוואתו (נציג הרשות ירשום את הצוואה ויקריא אותה בפני המצווה) או יגיש לו אותה בכתב בשפה המובנת לו. המצווה יצהיר כי זו אכן צוואתו. נציג הרשות יאשר על פני הצוואה שהיא נרשמה וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.

עשיית צוואה בפני הרשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה בסך של 235 ₪ נכון לשנת 2021.

 

4. צוואה בעל פה

צוואה בעל פה (סעיף 23 לחוק הירושה) היא צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב.

אפשרות זו נועדה למקרים בהם אין לאדם כל יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות.

מי שרשאי לערוך צוואה שכזו הוא אדם הנמצא על ערש דווי ועומד למות או אדם הרואה עצמו מול פני המוות, כלומר, הוא מרגיש כי הוא נמצא בסכנת חיים ומבחינה אובייקטיבית הוא אכן נמצא במצב כזה.

העדים צריכים להבין את שפת המצווה ולערוך רישום מדויק ככל הניתן של דברי המצווה ב'זיכרון דברים', בסמיכות זמנים לאחר שנאמרו להם. על העדים לחתום על 'זכרון הדברים', המהווה למעשה את הצוואה ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושה.

אם עבר חודש מאז שחלפו הנסיבות שבגינן היה צורך בצוואה בעל-פה והמצווה עודנו בחיים- הצוואה בעל-פה מתבטלת.

בצוואה בעל-פה, בניגוד ליתר הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה, העד או בן זוגו, יכולים להיות זוכים (יורשים) בצוואה.

 

5. צוואה הדדית

צוואה הדדית (סעיף 8א לחוק הירושה) היא צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.  

כלומר בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עזבונם לילדיהם המשותפים או שבני הזוג יכולים להוריש את כל עזבונם ישירות לילדיהם.

האם ניתן לבטל/לשנות צוואה הדדית כשבן הזוג עדיין בחיים?

צד אחד יכול לבטל או לשנות צוואה הדדית, אך לא יהיה לכך כל תוקף לשינוי, אלא אם הוא מסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי ואין ספק שההודעה התקבלה אצל בן הזוג. מסירת ההודעה לבן הזוג מאפשרת למודיע לערוך צוואה חדשה. מטרת ההודעה, הינה לאפשר לבן הזוג השני לערוך אף הוא צוואה חדשה.

במצב בו בן הזוג השני עדיין בין החיים אולם מצבו הקוגנטיבי אינו מאפשר עוד, מבחינתו, לערוך צוואה חדשה – יתכן וההודעה שנמסרה תהיה חסרת ערך.

מסירת ההודעה על ידי אחד מבני הזוג, גורמת לכך שהצוואה ההדדית תהיה בטלה ולא יהיה לה תוקף ביחס להוראות בן הזוג השני. ככל שבן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה מטעמו – עזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי דין, כלומר בפועל יוצא שלא קיימת כל צוואה מבחינתו.

האם ניתן לבטל/לשנות צוואה הדדית כשבן הזוג נפטר?

צד המעוניין לשנות צוואה הדדית כשבן הזוג נפטר יוכל לעשות זאת רק בתנאי שהוא לא ירש את בן הזוג שנפטר. ככל והצד המעוניין זכה בחלק או בכל העיזבון של בן הזוג הנפטר אז יהיה עליו להסתלק מהעיזבון ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

אם הצד המעוניין ירש כבר את בן הזוג על בסיס אותה צוואה הדדית – יהיה עליו לפעול תחילה להשיב לעיזבון את כל מה שירש ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

האם בני זוג יכולים להתנות על שינוי צוואה הדדית? 

בצוואה הדדית ניתן להכליל הוראות המאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה ההדדית. לדוגמא, בני זוג יכולים להתנות בצוואה ההדדית כי השינוי של הצוואה על ידי אחד מהם, יכול להיעשות, בחייהם, אף ללא מסירת הודעה בכתב ואף לאחר הפטירה – ללא צורך בוויתור על החלק שירש על פי הצוואה ההדדית.

 

בהתאם לכך בני הזוג יכולים לערוך תכנון טוב יותר של הליכי ההורשה העתידיים שלהם, מתוך ראיית צרכיהם הנפרדים והמשותפים ומתוך מחשבה עתידית על השינויים הדינמיים בחיים.

מי רשאי/אינו רשאי לרשת על פי צוואה?

 • ארגונים (תאגידים, עמותות, מדינות וכיו"ב).

 • כל אדם, לרבות ילדים של כל אדם שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו של המוריש.

 • מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

 • מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו, אלא אם המוריש מחל לו באופן מפורש (במקרה של ניסיון לגרום למותו של המוריש).

האם ניתן למנות מנהל עזבון בצוואה?

ניתן, אך לא חובה, לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון (הירושה) בין היורשים השונים. ניתן אף לנקוב בשמו של מנהל העיזבון.

המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים ואף מחייבים הוצאות נוספות כדוגמת תשלום שכר טרחה למנהל העזבון.

כיצד לנסח צוואה?

 • למצווה מוענק מרחב בחירה באיזו לשון תיכתב צוואתו, כל עוד ברור מהמסמך כי הכוונה היא לצוות.

 • לשון הצוואה צריכה להיות ברורה, חד-משמעית והגיונית, על מנת למנוע ספקות באשר לכוונת המצווה.

 • יש לתת פרטים מזהים ברורים באשר ליורשים (שם, תעודת זהות וקשר למוריש) וכן פרטים ברורים באשר לנכסי העיזבון (חשבון בנק, גוש וחלקה וכדומה).

 • במקרה של ספק, בית המשפט צריך להשתכנע כי המצווה התכוון לתת או להעניק בצורה מחייבת, ולא מדובר באמירה כללית בה כוונתו של המצווה אינה ברורה או ניתנת לפירוש כעצה או בקשה.

מה קורה כשניתן להבין צוואה במספר פרשנויות?

במקרים שבהם תוכן הצוואה יכול להתפרש במספר דרכים קיימים הכללים הבאים:

פירוש הצוואה לפי כוונת ורצון המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות וכשכוונת המצווה אינה ברורה מתוך הצוואה עצמה אז פונים לנסיבות חיצוניות, אשר יכולות לסייע בפירוש.

כעקרון בית המשפט יעדיף לפרש את הצוואה כניתנת לקיום ולמימוש ולא לבטל אותה ובשאיפה לקיים ככל הניתן את דברי המצווה.

למה צריך לשים לב בעת עריכת צוואה?

 • צוואה בכתב יד צריכה להיות כולה בכתב ידו של המצווה.

 • אם יש תנאים בצוואה, עליהם להיות סבירים וחוקיים, אחרת יש אפשרות כי תנאים אלה יבוטלו בהוראת בית המשפט.

 • במקרה שהמצווה הוא אדם חולה או מבוגר מאוד, רצוי לקבל חוות דעת רפואית המעידה על כשרות המצווה לצוות.

 • אדם שהמצווה ביקש לרשום כנהנה על פי הצוואה לא יכול לקחת כל חלק בעריכתה, ולא יכול להיות נוכח בעת עריכתה.

 • אם אחד היורשים הוא קטין, פסול דין או סובל מלקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לנהל את רכושו באופן מיטיב עבורו, רצוי למנות נאמן לחלקו בעיזבון.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה

אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא עם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן מומלץ לו, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

ההפקדה יכולה להתבצע בהתייצבות אישית בלשכת הרשם לענייני ירושה או בהפקדה מרחוק באופן מקוון.

 עלות הפקדת הצוואה – 106 ₪ נכון לשנת 2021.

צוואה יכולה להיות מופקדת אצל הרשם רק על ידי המצווים עצמם (מי שערך את הצוואה), בהתייצבות אישית, ורק המצווים עצמם יכולים לבקש אותה בחזרה (החזרת הצוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה).

בנוסף, לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל אותה בחזרה באמצעות מיופה כוח.

קבלת הצוואה בחזרה אינה מביאה לביטול הצוואה, והיא תקפה לכל דבר ועניין עד שבוטלה או שנחתמה צוואה עדכנית תחתיה.

מימוש הצוואה

למימוש צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה באזור המגורים.

עו"ד אורלי דה-הונד כהן

לפגישת ייעוץ ומידע נוסף צרו קשר ולחצו כאן

או שלחו הודעה למייל: orlidhc@gmail.com

או בווטסאפ: 052-2259339

bottom of page